V Piešťanoch sa plánuje nová parkovacia politika

Navrhovaná nová mestská parkovacia politika v Piešťanoch počíta s realizáciou siedmich pásiem s regulovaným státím.

V novej koncepcii statickej dopravy v meste sa počíta s rozšírením parkovacej zóny a jej rozdelením na parkovacie pásma. Dôvodom je fakt, že jednotlivé oblasti mesta sa navzájom líšia svojou funkciou. V praxi to znamená, že požiadavky na parkovacie miesta sú iné v centre, iné na odľahlých uliciach a zase iné v obytnej zástavbe.

Koncepcia statickej dopravy predstavila sedem parkovacích pásiem. Mesto sa nedá nafúknuť a nie vždy je možné poskytnúť parkovacie miesto pred každým jedným domom, v ktorom žije občan s trvalým pobytom. Navrhnuté pásma majú umožniť ich rezidentom, aby mohli zaparkovať v prípade potreby aj v susedných uliciach.

Parkovacia politika sa dotkne všetkých parkovacích miest

Ak má byť regulácia účinná a viesť k zníženiu počtu vozidiel na uliciach, respektíve k obmedzeniu ich doterajšieho nekontrolovaného nárastu, tak sa musí dotknúť všetkých užívateľov parkovacích miest. Ak by mesto spravilo selekciu, napríklad spoplatnilo iba nerezidentov, uvoľnené miesta by zaplnili autá rezidentov, čo na prvý pohľad vyzerá ako dobré riešenie. Avšak z pohľadu obsadenosti ulice by išlo len o preskupenie či výmenu vozidla nerezidenta za vozidlo rezidenta. K tomuto preskupeniu čiastočne aj dochádza, lebo spoplatnením mesto nastavuje výhodnejšie pravidlá pre rezidentov ako pre nerezidentov. Ale tým, že rezidentská karta nie je zadarmo, nabáda aj rezidentov k tomu, aby prehodnotili potrebu parkovať na platených parkovacích miestach, lepšie využívali parkovanie v dvoroch či garážach, prípadne zvážili potrebu vlastniť väčší počet vozidiel.

V návrhu koncepcie je parkovanie v každom z pásiem upravené rôzne. (mapku aj s legendou nájdete ako prílohu tohto článku vo formáte pdf)

Návrh novej mestskej parkovacej politiky počíta s realizáciou nasledujúcich pásiem s regulovaným státím:

V Piešťanoch sa plánuje nová parkovacia politika. Zdroj: Mesto Piešťany
V Piešťanoch sa plánuje nová parkovacia politika. Zdroj: Mesto Piešťany

Pásmo A

Centrum mesta, toto pásmo je definované ulicami Beethovenova, Sad A. Kmeťa po hotel Slovan, Nábr. I. Krasku, Nálepkova, Nitrianska, Rázusova, Winterova. V tomto pásme budú môcť po novom parkovať len rezidenti a návštevníci, ktorí si zaplatia jednorazové parkovanie. V pásme A sa nachádza aj Winterova ulica, na ktorej podľa prieskumov statickej dopravy v súčasnosti parkujú najmä zamestnanci dochádzajúci do mesta za prácou, prípadne podnikatelia. Ide o ulicu v tesnej blízkosti centra a po týchto miestach na parkovanie je zvýšený dopyt. Novou koncepciou by sa mali parkovacie miesta uvoľniť pre rezidentov a návštevy (zákazníkov). Pre zamestnancov budú určené záchytné parkoviská Nálepkova, a parkovisko pri futbalovom štadióne, ktoré sú v dochádzkovej vzdialenosti.

Pásmo B

Širšie centrum mesta, predstavuje územie ohraničené ulicami Vajanského, Hollého, Meštianska, Radlinského, Nám. 1. mája, Kuzmányho, Nábr. I. Krasku, Beethovenova, Winterova, Rázusova, Nitrianska. V tomto pásme je prioritou strednodobé parkovanie (do 10 hodín), ide najmä o zamestnancov centra a širšieho centra mesta, v menšej miere ide o krátkodobé státie, samozrejmosťou ostáva rezidentské parkovanie a zásobovanie. Podiel rezidentského parkovania v pásme B na počet parkovacích miest je vyšší ako v zóne A. Po zavedení novej koncepcie sa v tomto pásme bude sledovať vývoj dopravnej situácie.

Pásmo C

Obytné okrsky, územie pásma C je vymedzené nasledujúcimi ulicami – A. Hlinku, Sasinkova, Teplická, Radlinského, Kukorelliho, D. Tatarku, Dlhá, Rybná, Vážska, Slnečná, Tichá, Hollého, Meštianska. Tu je prioritou dlhodobé parkovanie rezidentov. V obytnom území je rozhodujúcou funkciou bývanie, ktoré potrebuje priestory najmä na „nočné“ parkovanie a garážovanie áut jeho obyvateľov.

Pásmo D

Obytné okrsky, je definované medzi ulicami – Krajinská (časť), Vážska, Slnečná, Krížna, A. Dubčeka, Tichá, Ružová (časť) . Aj tu je prioritou dlhodobé parkovanie rezidentov.

Pásmo E

Administratívna zóna, nachádza sa medzi ulicami Bratislavská, Krajinská, Nábrežie Kolomana Fodora. V tomto pásme podnikateľské subjekty a administratíva zabezpečujú parkovanie na vlastných pozemkoch, avšak aj tu je potreba verejných parkovacích miest s akceptovaním dlhodobého státia. Regulácia parkovania v tomto pásme bude zavedená po realizácii normových parkovacích miest a príslušného dopravného značenia.

Pásmo N

Parkovisko s rampovým systémom, v tomto pásme sa bude nachádzať parkovisko na ulici Nálepkova. Prioritou je zatraktívnenie tohto parkoviska pre vodičov na jeho využívanie. Navrhovaná cenová politika zvýhodňuje parkovanie na tomto parkovisku pred parkovaním na uliciach centra mesta.

Pásmo S

Záchytné parkovisko, do tohto pásma je zaradené parkovisko pri futbalovom štadióne a pri Dome umenia. Prioritou je dlhodobé parkovanie nerezidentov. Návrh spoplatnenia rešpektuje potrebu dlhodobejšieho odstavenia vozidiel zamestnancov počas pracovnej doby.

Cieľom je zvýhodniť rezidentov

Z rozdelenia a opisu jednotlivých pásiem vyplýva, že nová parkovacia politika si kladie za cieľ v maximálnej miere zvýhodniť parkovanie pre rezidentov, ale tak, aby sa parkovacie miesta využívali efektívne.

Zároveň ide o snahu ekonomicky odradiť šoférov od dlhodobého parkovania vo vybraných častiach mesta a zvýšiť úžitok z každého parkovacieho miesta zvýšením obrátkovosti vozidiel. Vďaka tomu budú tieto miesta k dispozícii pre rezidentov, krátkodobých návštevníkov a všetkých ktorí ich potrebujú, ale v súčasnosti ich nemajú k dispozícii kvôli obsadzovaniu dlhodobým parkovaním.

Pokiaľ bude nová koncepcia schválená, orientáciu v jednotlivých pásmach občanom uľahčí nové zvislé dopravné značenie, ktoré bude pri parkovaní šoférov informovať o tom, v ktorom pásme sa nachádzajú a aké podmienky parkovania tam platia.

Prílohy:

Parkovacie pásma v rámci mesta

Pozri aj

Victoria Regia Zdroj: OOCR Rezort Piešťany

Rezort Piešťany ponúka pre návštevníkov bohatý septembrový program

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany pozýva do regiónu milovníkov hudby, športu, filmu, tanca, zábavy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.